با تشكر از آقای ابوالقاسم علائی كه این عكس را برای نمایش در اختیار بنده گذاشتند.

نمونه یك مرد كامل آشتیانی در لباس سنتی و بومی آشتیان.

از همه آشتیانی ها دعوت میكنم تا با قرار دادن عكس های قدیمی خود در سایت آشتیان سلام نقشی در رو نمائی از فرهنگ و تمدن شهر آشتیان داشته باشند.

آشتیان شهر من

 

 

منتظر عكس های بیشتری در این پیرامون باشید تا در همین پست اضافه شود...