زمستان در آشتیان

 

 

 

عكس آخر :

كارخانه ای كه در آشتیان هیچ گاه ساخته نشد...

......آلــوم نور