مشکل بیکاری!!؟؟

اگر روزی شوم مسئول دولت

                                    و یا مجلس روم با رای ملت

نمایم مشکلات مملکت حل

                                    کنم بعضی امور خاص منحل

در امر اشتغال و کسب و پیشه

                                    کنم حل،مشکلاتش را ز ریشه

پس از دیپلم همه بی سد کنکور

                                    کنم   وارد  به  دانشگاه  با  زور

 کنم  دوران  تحصیلات   افزون

                                    که  دانشجو  نیاید   زود    بیرون

شود مشغول تحصیل تا چهل سال

                                    ز  بیکاری  برون  آید  به هر حال

چو او آید برون در سن شصت است

                                    و دیگر آن زمان او باز نشست است

برند   او    را      سرای   سالمندان

                                    اگر  چه  باشد   آنجا   مثل    زندان

ولی   دیگر   همه   مشغول   باشند

                                    همه  این   طرح   را  مشمول باشند

دگر   "جاوید"   غیر   از   راه   بالا

                                    ندارد   راه   حلی    بهتر      حالا

 

شاعر جاوید

 

منبع : http://www.velayateshgh.blogfa.com/post-35.aspx