این حسین كیست كه عالم همه دیوانه اوست

                       این چه شمعیست كه جان ها همه پروانه اوست

آشتیان سلام

عكاس : علیرضا آشتیانی

كپی بدون ذكر منبع مجاز نمی باشد.

اشتیان سلام

 

اشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان

 

آشتیان سلام

 

آشتیان

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

آشتیان سلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسنی و امام صادق و سرور آباد و آقا زیارت

عكس های عاشورا و تاسوعا آشتیان

جدید ترین عكس های آشتیان