به گزارش ندای تفرش ،   منطقه گردشگری کوه باران در25کیلومتری غرب تفرش درمسیر جاده بخش رودبار بعداز روستای کریان قراردارد وجود یک قنات وریزش مداوم قطرات آب از یک صخره منظره ای بسیار دیدنی ومکانی بسیار باصفادردل بیابان بوجود آورده که درتمام طول سال پذیرای جمع کثیری از گردشگران از تفرش وشهرهای اطراف  میباشد چندیست این مکان باایجاد پلکان وسرویسهای
 بهداشتی سروشکل تازه ای به خود گرفته که جا دارد دراینجا از مسولین امر تشکر وقدردانی نماییم واز گردشگران عزیز تقاضا داریم ازجا گذاشتن زباله وبطریهای پلاستیکی دراین مکان خودداری نمایند!