[]

 

در سال 1345 رشته جراحی زنان را در دانشگاه تهران تمام کردم و در همان سال در گنبد کاووس، بیمارستان دکتر بسکی را ایجاد کردم ولی طبع خودم از طب برگشت و همۀ بیماری های مشکل دنیا را با همین طبیعت معالجه می کنم و هیچ نسخه ای هم نمیدهم ....

 

http://shiateb.blogfa.com/post-148.aspx

 

یا علی مدد